Regulamin

Definicje:

 1. Klient – jest osobą fizyczną, która zapoznała się z elementami niniejszego regulaminu, która dokonuje zamówienia w Sklepie.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.
 3. Sklep internetowy WILDFIELD – platforma dostępna pod adresem www.wildfield.pl
 4. Towar – produkty, które można nabyć w niniejszym sklepie.
 5. Sprzedaż – umowa pomiędzy Klientem a Sklepem.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z niniejszego sklepu.
 2. Sklep internetowy, działający pod www.wildfield.pl, prowadzony jest przez firmę: WILDFIELD Małgorzata Mrzygłód-Biel, ul. Kamienna 11, 34-300 Żywiec NIP 652 155 10 13 Regon: 243109697
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: zasady dokonywania rejestracji i korzystania z niniejszego sklepu, warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówienia w ramach sklepu internetowego.
 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami www.wildfield.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych teleadresowych oraz danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru towaru.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać:
  Imię i nazwisko zamawiającego, adres wysyłki, e-mail, numer telefonu oraz wybrany przez Klienta sposób dostarczenia paczki i sposób dokonania zapłaty oraz szczegółowe podsumowanie ceny produktu.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

Dostawa towaru

 1. Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Informacje kosztów dostawy znajduje się na stronie: Dostawa i płatności
 2. W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 3. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania „Protokołu Reklamacji”.

Metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
  przelewem na numer konta bankowego:45 1140 2017 0000 4302 1297 4123
  płatnością on-line w systemie płatności elektronicznych
 3. Klient ma 7 dni na uiszczenie opłaty za zamówiony towar. Jeśli w tym czasie wpłata nie zostanie dokonana zamówienie będzie anulowane.

Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep Wildfield o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres:Wildfield, ul. Kamienna 11, 34-300 Żywiec / adres poczty elektronicznej: store@wildfield.pl
 • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Wildfield zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wildfield), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wildfield została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Wildfield może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: Wildfield, ul.Kamienna 11, 34-300 Żywiec w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Wildfield. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.
 • Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje

 1. Sklep Wildfield jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 ust.1 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamowany towar należy wysłać wraz z paragonem i formularzem reklamacyjnym na adres: Wildfield, ul.Kamienna 11, 34-300 Żywiec
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres WILDFIELD, ul.Kamienna 11, 43-300 Żywiec, nasz sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Sklep Wildfield nie przyjmuje towaru za pobraniem i nie ponosi kosztów dostarczenia towaru przed rozpatrzeniem reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep Wildfield wysyła Klientowi nowy Towar na swój koszt lub zwraca koszty poniesione podczas zakupu towaru.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji w sklepie, towar zostaje ponownie odesłany na koszt kupującego.
 7. W przypadku braków magazynowych Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi w ramach reklamacji innego modelu.

Rękojmia

Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.
Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).
Kupujący może skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi, jednak nie jest to obowiązkowe.